Frågor & Svar

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. Anmälan kan göras av den enskilde själv, nära släkting eller nära anhörig/vän. Man kan även kontakta kuratorer, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, bankpersonal för hjälp till ansökan som lämnas in till tingsrätten i den kommun personen är skriven. Innan tingsrätten fattar beslut får Överförmyndarnämnden tillfälle att lämna sitt yttrande till tingsrätten. God man//Förvaltarskap bygger på samtycke, samråd och samförstånd, vilket innebär att ingen kan förordnas en god man eller förvaltare mot sin vilja. Man kan även kontakta Överförmyndarnämnden i den kommun personen är skriven för hjälp.

På kommunens hemsida kan du söka efter ansökningsblankett. Finns det förslag på en god man som sagt ja till uppdraget skriver du det på blanketten. Du kan kontakta kommunens överförmyndare som kan hjälpa till att utreda behovet av god man/förvaltare.
Ansökan ska innehålla:

 • Begäran om anordnande av godmanskap
 • Skäl till begäran om godmanskap
 • Personuppgift på sökanden
 • Förslag på god man (om man har en god man att föreslå)
 • Uppgifter om eventuella barn och närmaste släktingar
 • Förordnandets omfattning: förvalta egendom, bevaka rätt, sörja för person

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 • Personbevis (familjebevis) från Skatteverket
 • Personbevis på föreslagen god man
 • Skrivelse från kurator, biståndshandläggare eller annan som styrker behovet av god man
 • Läkarintyg krävs i de flesta fall, detta för att klargöra om sökanden själv ger sitt samtycke till god man
 • Skriftligt samtycke från sökanden (om det är möjligt)
 • Samtycke till godmanskap från närstående

Ansökan med bilagor skickas till tingsrätten i den kommun sökanden är skriven.

När den gode mannen, som föreslagits av sökanden eller överförmyndaren, godkänts och sagt ja till uppdraget, översänds handlingarna till tingsrätten för beslut. (Personen som får en Ställföreträdare kallas för huvudman.) Beslutet kan ta från några veckor upp till flera månader. När tingsrätten beslutat om god man/förvaltare utfärdas ett Registerutdrag om ställföreträdarskap. Registerutdraget visar att den gode mannen har rätt att företräda sin huvudman vid kontakt med myndigheter, banker m m. Registerutdraget ska medtas vid besök hos myndigheter, banker o.s.v.

Adressändra din huvudmans post till ställföreträdare

Sköter huvudmannens ekonomi och tillgångar, hjälper denna att ansöka om bostadsbidrag, hemförsäkring, hemtjänst och sjukvård. Huvudmannen ska kunna samtycka till de åtgärder och beslut som gode mannen vidtar. Om huvudmannen inte klarar att ta hand om sig själv, samtycka till de åtgärder och beslut som gode mannen vidtar kan tingsrätten i stället utse en förvaltare, som på egen hand råder över huvudmannens ekonomi.

Förvaltarskapet liknar godmanskapet med undantag av att den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens samtycke för att vidta åtgärder och agerar på eget ansvar för huvudmannens räkning. Om huvudmannen t.ex. köper en mobil, utan samtycke av förvaltaren blir inte avtalet bindande och avtalet går att häva. Har huvudmannen eget arbete med lön har han rätt att bestämma över den inkomsten. Tingsrätten kan inskränka denna rättighet om det är nödvändigt. När det gäller huvudmannens personliga frågor som boende och vård bör i första hand huvudmannen själv få bestämma även om förvaltarens synpunkter inhämtas. Man kan inte tvångsflytta någon.

Den har tillsyn över Ställföreträdarna, gode männen/förvaltarna. De granskar deras årsredovisningar och fastställer arvodet. Överförmyndarna granskas i sin tur av länsstyrelserna.

God man/förvaltare får årligen ett arvode för sitt arbete med uppdraget. Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet. Har huvudmannen inkomst (före avdrag för skatt) som överstiger 2,65 prisbasbelopp (125 345 kr / 2020) eller att dennes tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp (94 600 kr / 2020). Kan inte huvudmannen betala faller detta på kommunen. Arvodet beräknas på den Årsredovisning som god man/förvaltare inlämnar till överförmyndaren. Denna redogör för hur huvudmannens ekonomi och tillgångar hanterats under året. När granskning är gjort och godkänts översänds ett arvodesbeslut till god man/förvaltare.

Betalar kommunen bör du kontakta den för att informera om vilket konto du vill få ditt arvode till samt att informera om du är pensionär och betalar lägre skatt. Betalar huvudmannen ska god man/förvaltare själv ombesörja utbetalning till Skatteverket för skatt och arbetsgivaravgift.

Blanketter: Hjälpblankett och Redovisa arbetsgivaravgifter och skatt

Är du missnöjd med ditt arvode – överklaga.
Det är lättare än vad du tror. Här ger vi dig förslag på text!

Gode mannen/förvaltaren ska tillvaratar huvudmannens intressen i en rättshandling. Det innebär att gode mannen ska ansöka om bostadstillägg och andra bidrag samt olika typer av hjälpinsatser från kommunen. Andra exempel kan vara att bevaka huvudmannens rätt i dödsbo, att säga upp eller försälja bostad, att ordna avbetalningsplan med fordringsägare eller företräda huvudmannen i ärende i hyresnämnd.

Det innebär att gode mannen/förvaltaren sköter huvudmannens ekonomi genom att betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital, se till att huvudmannens egendom är försäkrad etc. Alla huvudmannens bankkonton ska vara överförmyndar-spärrade. Enda undantaget ska vara det s.k. ”fria kontot” där medlen får tas ut av gode mannen utan överförmyndarens samtycke. Överförmyndarspärr betyder att ställföreträdaren inte har tillgång till spärrade konton. Huvudmannen har fri tillgång till dessa.

Om HM avlider upphör ställföreträdarskapet omedelbart. Något särskilt beslut om behövs inte. Uppdraget att sköta om egendomen måste dock fortsätta tills dödsboet tar över. T ex: finns det husdjur?

 • Skriv ut kontoutdrag innan banken stänger din e-tjänst. Ställföreträdaren skall göra en slutredovisning som skickas in till ÖF inom en månad från dödsfallet. Alla verifikat för sluträkningen arkiverar du själv i tre år.
 • Beställ dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.
 • Meddela ÖF.
 • BANKEN: Inga räkningar ska betalas, stoppa autogiro och e-fakturor. Inga papper skrivs på
 • Överlämna all information om tillgångar/försäkringar m. m. till den av dödsbodelägarna som svarar för dödsboet. Delägarna i dödsboet, eller den som boet ger fullmakt till, ansvarar för boets angelägenheter efter dödsfallet. Ber dom dig förvalta dödsboet kan du göra det som privatperson mot överens­kommet arvode. Se då till att få en fullmakt.
 • Om HM saknar anhöriga och eller saknar tillgångar till begravning och avveckling kontaktar du kommunens dödsbohandläggare.
 • Saknar HM anhöriga men har stor förmögenhet ska du kontakta kommunens dödsbohandläggare. Denne tar kontakt med Allmänna arvsfonden. Arvsfonden kan mot ersättning vilja utse den avlidnes ställföreträdare även för dödsboet.

Ställföreträdaren ordnar allt eftersom HM inte kan bevaka sina intressen. Ställföreträ­daren träder in i HMs ställe.

 • Underrätta ÖF om den aktuella situationen för att få bemyndigande att vidta olika åtgärder.
 • Beställ begravning.
 • Kanske en lägenhet eller ett hus måste säljas eller hyresrätt avvecklas. Ställföreträdaren ser till att dödsboet avyttras och låter utföra bouppteckning, t.ex. genom begravningsbyrån. Skicka kopia på bouppteckning till ÖF.

Ställföreträdaren är inte skyldig upprätta bouppteckningen. Låt den utföras av annan.

Bevaka att bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet.

 • Bevaka att bouppteckning lämnas in till Skatteverket och ÖF senast en månad efter upprättandet. Kolla med HMs kommun vad som gäller.
 • Ställföreträdaren skall inte skriftligt godkänna eventuellt testamente. Endast skriva ”Tagit del av”.
 • Ställföreträdaren får inte låta HM avstå från arv eller testamente.
 • Om ett testamente gör att HM blir lottlös trots att denne normalt har arvsrätt skall ställföreträdaren inte godkänna eller skriva på detta. Bara skriva ”Endast tagit del av” och ”göra förbehåll för laglott”.
 • Så snart arvskiftet upprättats och samtliga skrivit under skall ställföreträdaren inhämta ÖFs samtycke till fördelning.

Det är endast ställföreträdaren som kan begära detta samtycke. Dessa handlingar behövs då:

 • Ansökan om samtycke
 • Arvskifte i original samt en kopia
 • Kopia på inregistrerad bouppteckning inklusive eventuellt testamente
 • Kopia på eventuell redovisning av dödsboets förvaltning från dödsdagen till skiftesdagen.
 • Har arvskifte inte skett inom sex månader från att bouppteckningen upprättas skall en förklaring skriftligt redovisas till ÖF

BYTE AV STÄLLFÖRETRÄDARE
Om uppdraget upphör p.g.a. ställföreträdaren begärt entledigande och en ny ställföreträdare ska tillträder, då är det ÖF som handlägger och fattar beslut. Du kvarstår som ställföreträdare tills ny person har tillträtt.

Detta är numera möjligt. Ärendet handläggs av tingsrätten. Orsaken till begäran om ett entledigande kan t.ex. vara att ställföreträdaren inte fått kontakt med HM och därför inte haft möjlighet att fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Detta regleras i Föräldrabalken 11 kap §19a.

 p.g.a. att HM inte längre behöver ställföreträdare, då är det tingsrätten som handlägger och fattar beslut. Se till att få ett utlåtande eller protokoll från tingsrätten så att du stryks från de lagliga ”rullarna”.

Ställföreträdarens anhöriga beställer dödsfallsintyg från Skatteverket och skickar  till ÖF så snart som möjligt. ÖF utser ny ställföreträdare till HM.

Du har fått Registerutdrag från tingsrätten. Det är din legitimation som visar att du är behörig att företräda din HM hos banker, myndigheter m m. Kopiera Registerutdraget och/eller scanna det till digital fil i din dator.

 • BANK (HM kan ha fler än en bank)
  Begär saldobesked från tillträdesdagen. Kontrollera om det finns någon fullmakt – i så fall måste den avslutas
 • Upprätta ett transaktionskonto för löpande räkningar, det du ska använda för att sköta HMs ekonomi där alla månatliga inkomster och utgifter ska skötas.
 • Upprätta ett s k fickpengs-konto för HMs räkning och koppla eventuellt bankomatkort till det. Spärra kontot
 • Ordna automatisk överföring av lämplig vecko-/månadspeng från transaktionskontot till fickpengs-kontot
 • Om huvudmannen har tillgångar som överstiger 30 000 kronor ska de sättas på ett spärrat konto, vilket betyder att ställföreträdaren inte har tillgång till det. HM har rätt att själv ta ut pengar från det spärrade kontot
 • Finns det bankfack? Det kan bli komplicerat om det finns mycket pengar där – så ibland är det bättre att inte veta allt.
 • Anmäl Särskild postadress till Skatteverket så att all officiell post och kommer till dig i stället för till HM, Adressändra din huvudmans post till ställföreträdare – länk till blankett hittar du på
 • Informera Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten/Arbetsgivare/Skatteverket vilket konto inkomsten/skatteåterbäringen ska sättas in på. Bifoga ditt Registerutdrag så att du fortsättningsvis får tillgång till de uppgifter som du behöver
 • Har HM? Om inte är du skyldig att ansöka om det
 • Har HM Färdtjänstkort? När ska det förnyas?
 • Teckna en hemförsäkring om det inte redan finns. Viktigt!
 • Har huvudmannen skulder? Kontakta Kronofogdemyndigheten för svar. Du kan även kontakta kommunens budgetrådgivare och be om hjälp att skicka ut förfrågan. Kontrollera då också ev. preskriptionsregler

Är det mycket skulder, begär skuldsanering. Ta hjälp av kommunens budgetrådgivare

 • Inom 2 månader ska du göra en förteckning och huvudmannens tillgångar och skulder den dag du tillträdde ditt förordnande. Där ska allt redovisas, även t ex lagfart och taxeringsvärde på eventuell fastighet, aktier och fonder

Prata med anhöriga, vårdpersonal, boende m fl för att få veta mer. Även ev tidigare god man. Lycka till!

Har din HM Kivra? Den går att avregistrera genom att mejla support@kivra.com och bif. Registreringsutdraget. Då får du ett svar från Kivra med vidare instruktioner. Ett alternativ är att du och HM kommer överens om att du får tillgång till brevlådan. Kivra ger dig behörighet.

Ladda ner till din dator bankfoldern 2014 som du även kan skriva ut och ta med. En bra informationskälla vid ett bankbesök.
Se även Bankföreningens faktablad 2020.

Vi tar tacksamt emot förslag och information från dig.
Lycka till i ditt uppdrag. Ställ frågor genom klicka på ”Skicka Din Fråga Till Oss!” längst ner på sidan eller sidan Kontakta oss eller genom Instagram GMFpodden.

Hittar du inte svar på din fråga – gå till Kontakta oss, skriv in din fråga och skicka till oss.
Vi besvarar i GMFpodden och lägger in den på denna sida så snart vi har möjlighet.